TAKAMI co.,ltd.


Head office
4-15-105, Koshienguchikitamachi, Nishinomiya-shi, Hyogo, 663-8112, Japan

>>big map

Tokyo office
2-21-23, Fukasaku, Minuma-ku Saitama-shi, Saitama, 337-0003, Japan

>>big map

Hokkaido office
5-7-1-18-105, Tsukisamuhigashi,Toyohira-ku ,Sapporo-shi, Hokkaido, 062-0055, Japan

>>big map